Podmienky WooHooo

1. Vek

Aby ste mohli kurz absolvovať, musíte mať 18 alebo viac rokov, prípadne prísť so zákonným zástupcom, ktorý preberá za vás zodpovednosť.

2. Správanie

Na kurze vyžadujeme poslúchnutie všetkých pokynov inštruktora a asistenta inštruktora.

3. Otravné látky

Nikdy nesmiete jazdiť pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok. Ak organizátor zistí, že ste pod vplyvomalkoholu počas vedenia vozidla alebo akýchkoľvek nezákonných alebo omamných látok, organizátor si vyhradzuje právozakázať vám účasť na kurze.

4. Bezpečnosť

Nesmiete viesť vozidlo, ak je vaša schopnosť tak urobiť bezpečne a správne akýmkoľvek spôsobom ohrozená chorobou,nedostatočným oddychom alebo iným stavom. Do auta sa smie nasadnúť výlučne s prilbou na hlave.

5. Riziká spojené s účasťou

Beriem na vedomie a súhlasím s tým, že účasť na podujatí, ako je Woohooo Drift School je potenciálne nebezpečná a že s mojou účasťou sú spojené mnohé riziká. Medzi takéto riziká a nebezpečenstvá okrem iného patrí nehoda alebo kolízies pevnými alebo pohybujúcimi sa predmetmi.

6. Prevzatie rizík

S plným vedomím a pochopením rizík spojených s mojou účasťou na podujatí, vstupujem na podujatie dobrovoľne a plne akceptujem a preberám každé takéto riziko straty, poškodenia alebo zranenia.

7. Odškodnenie

Podmienkou vášho vstupu na kurz je, že súhlasíte s nahradením akýchkoľvek škôd ktoré vzniknú na vozidle vaším pričinením alebo porušením podmienok. Podpisom súhlasím s tým, že organizátora odškodním z a proti všetkým škodám,záväzkom alebo činnostiam. ktoré priamo alebo nepriamo vyplývajú z mojich činností alebo inak z mojej účasti na podujatí, či už uskutočnené alebo uplatnené počas alebo po skončení podujatia, vrátane všetkých súvisiacich nákladov a výdavkov a akýchkoľvek súm, ktoré organizátor môže zaplatiť ako vyrovnanie alebo kompromitáciu akýchkoľvek takýchto nárokov.

8. Práva k obrazu

Účasťou na podujatí súhlasíte s fotografovaním a zahrnutím do natáčania záznamu dokumentujúceho udalosť. Udeľujete organizátorovi bezplatnú licenciu na využívanie a využívanie vášho vystúpenia v rámci podujatia akýmkoľvek spôsobom a v médiách na celom svete.

9. Zmeny Termínov

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek preložiť dátum a čas kurzu, z technických príčin sa tak môže stať pokiaľ niekto nabúra vozidlo, prípadne vozidlo nebude schopné pokračovať v ten deň v jazde, taktiež sa môže kurz preložiť skrz nepriaznivé počasie. Záloha sa vtedy nevracia, a obe strany sa dohadujú na novom, vyhovujúcom termíne.

10. Porušenie podmienok

Ak porušíte niektorú z vyššie uvedených podmienok alebo odmietnete dodržiavať pokyny, ktoré vám počas podujatia poskytol organizátor alebo niektorý z jeho asistentov, môže vám byť zakázaná ďalšia účasť na kurze.